تو که ماه بلند آسمونیمنم ستاره می‌شم

تو که ماه بلند آسمونی
منم ستاره می‌شم دورتُ می‌گیرم
اگه ستاره بشی دورمُ بگیری
منم ابر می‌شم روتُ می‌گیرم
اگه ابر بشی رومُ بگیری
منم بارون می‌شم چیک چیک می‌بارم
اگه بارون بشی چیک چیک بباری
منم سبزه می‌شم سر در می‌آرم
تو که سبزه می‌شی سر در میاری
منم گل می‌شم و پهلوت می‌شم
تو که گل می‌شی و پلهوم می‌شینی
منم بلبل می‌شم چهچه می‌خونم.#از_سر_دلتنگی
#ماشروم
@mushroom

که ماهی شوم توی رود تنتشاهین_نجفی

Предыдущая новость

زندگی هیچ آدمی معما نیستباور کنین، توی درهم و برهم ترین جمجمه ها هم نظم و ساختار هست

Следующая новость