عاشق اگر می شوید،عاشق رفتار آدم ها نشوید

عاشق اگر می شوید،
عاشق رفتار آدم ها نشوید.
آدم ها گاهی حالشان خوب است، گاهی بد.
رفتارشان متأثر از حالشان است.
عاشق افکارشان شوید.
افکار حتی در بدترین حال آدم ها هم
تغییر نمی کند . .
@mushroom

 انسان پدیده ای غریب است : به فتح

Предыдущая новость

خداوند چیزی نیست که از دنیای بیرون آمده باشد، هرگاه که ما خرابیهای خود را درست میکنیم خدا را در درون خود کشف خواهیم کرد

Следующая новость