درست ترين شكل عشقآن است كه شما چگونه با یک فرد رفتار میكنيد نه اينكه درباره وی چه احساسی داريد

درست ترين شكل عشق
آن است كه شما چگونه با یک فرد رفتار میكنيد نه اينكه درباره وی چه احساسی داريد.#آنتوان_چخوف.Join us @mushroom

زندگی هیچ آدمی معما نیستباور کنین، توی درهم و برهم ترین جمجمه ها هم نظم و ساختار هست

Предыдущая новость

بشر همان است که خود می سازد

Следующая новость