خداوند چیزی نیست که از دنیای بیرون آمده باشد، هرگاه که ما خرابیهای خود را درست میکنیم خدا را در درون خود کشف خواهیم کرد

خداوند چیزی نیست که از دنیای بیرون آمده باشد، هرگاه که ما خرابیهای خود را درست میکنیم خدا را در درون خود کشف خواهیم کرد.
@mushroom

عاشق اگر می شوید،عاشق رفتار آدم ها نشوید

Предыдущая новость

مزرعه را ملخ ها جویدن

Следующая новость